Sunday of Orthodoxy Vespers

St. Nicholas Antiochian Orthodox Church, 11 Henry St, Punchbowl. 11 Henry St,, Punchbowl, NSW